Lee Bottom Bird, Globe Swift, Aviation Art by Sam Lyons.

Lee Bottom Bird, Globe Swift, Aviation Art by Sam Lyons.