Aviation Art by Sam Lyons, Sunrise

Aviation Art by Sam Lyons, Sunrise