Aviation Art by Sam Lyons, Shining Stallion

Aviation Art by Sam Lyons, Shining Stallion