Aviation Art by Sam Lyons, Stearman Sunrise

Aviation Art by Sam Lyons, Stearman Sunrise